سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روزهای پر از سکوتنه حوصلـــه ? دوســـت داشتــن دارم
نه م? خواهـــــــم کسـ? دوستـــــــــم داشتـه
باشد
ا?ـن روزهـــا ســـــَــــردم …

مثـل د? ,

مثـل زمستــــ ـــــان …

احســــــاسـم ?ـخ زده

آرزوهـــــــــا?ـم قند?ــــل بستــه

ام?ــــــدم ز?ــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم

دفــــــــن شـده …

نه به آمـــــدن? دل خوشــم و نه از رفتـــــن?

غمگ?ــن

ا?ـن روزهـــا پــُر از
سکـــــــــوتـم . . .[ پنج شنبه 95/1/19 ] [ 12:5 عصر ] [ مسافر ]

نظر