سفارش تبلیغ
صبا ویژن

متن کاملا عاشقانه


تو دوری زمن من بیقرارتم

تو عشقی من من عاشقتم

وفای تو چنان بود ک کرد مرا حیران ک چنان باوفا هستی تو ای مهربان

شعر بلد نیستم بیت بلد نیستم هرچه گویم خود ندانم چ گویم

باز میگویم فاش میگویم تو را میگویم گر شوی خوشحال من میشوم

باحال همچو طوطیه رنگین شمال تو اهو باش

من در غربت تو میکشم انتظار چون دوستت دارم هستم بی قرار

♥اس ام اس عاشقانه

نه آرامشت را
به چشمـے
وابسته کن،
نه دستت را
به گرماے دستـے
دلـــــــــخوش…
چشمها بسته میشوند و
دستــها مشت میشوند…
و تو مـےمانـے و
یک
دنــــــــیا
تــــــــــنهائی…

اس ام اس عاشقانه خرداد 94 , عکس عاشقانه 94 , متن عاشقانه جدید

خدا برای دلم مرهمی می خواهم از جنس خودت؛
نزدیک، بی خطر،بخشنده، بی منت …

امشب
دیوانگیم بالا زده..
نه سکوت نه موسیقی..
نه هیچ چیز و هیچ چیز دیگر…
این دیوانگی را تسکین نمیدهد.. جز عطر تنت لعنتی….

می آیی ?نمی آیی? می آیی ?نمی آیی? می آیی ?

نمی آیی . . . نمی آیی . . .

تسبیح هم تسبیح های قدیم !!

پ ن ؛گاهی فقط باید سکوت کرد.

اس ام اس تیکه دار عاشقانه 94

حس قشنگ?ه
?ک? نگرانت باشه،
?ک? بترسه از ا?نکه ?ه روز از دستت بده.
سع? کنه ناراحتت نکنه،
حس قشنگ?ه …
وقت? ازش جدا م?ش?:اس ام اس بده
عز?ز دلم رس?د؟
قشنگه: ?هو بغلت کنه،
?هو . . . تو ? جمع .. در گوشت بگه دوست دارم،
بگه که حواسم بهت هست.
حس قشنگ?ه ازت حما?ت کنه،وقت? حق با تو ن?ست …
آره …
دوست داشتن هم?شه ز?باست!!!

متن عاشقانه بوسه 94

درست وســـــط پ?شــــانـــ? ات
م? شـــود قبلـــــه گــاه لبـهــا? مــــــن
بـــــــوسه هــا?ـــــم را همان جــا حوالـــــه م? کنـــــم

مرا ببوس!
نه ?ک بار که هزار بار!
بگذار آوازه عشق باز?مان چنان در شهر بپ?چد که روس?اه شوند،
آنها که بر سر جدا??مان شرط بسته اند!

اس ام اس عاشقانه بوسه 94

در آغوش توام،رفته ام به رو?اها?م
خواب نمانده ام از ا?ن احساسم
در ا?ن خواب و ب?دار?
لذت در کنار تو بودن را درک م?کنم
ه?چگاه ا?ن سرپناه گرم را ترک نم?کنم
من از عشق نگاه تو خ?ره شده ام به چشمانت
ه?چگاه برا? د?دنت لحظه ا? را از دست نم?دهم !

آهنگ” زندگیت را،
خودت م? نواز? !…
به زود? خواه? فهمید،
مهم نیست چند نفر مهمان “موسیق?” زندگ?ت م?
شوند …
مهمان ها ، م? آیند و م? روند …
و فقط خودت تا آخر ” شنونده” خودت خواه? ماند !…
یادت باشد ،
مهم این است طور? “بنواز?”
که تا آخر از این ” موسیق?” لذت ببر?
و بلند شو? !…
و برای خودت ” دست” بزن? !!

اس ام اس عاشقانه خرداد 94 , عکس عاشقانه 94 , متن عاشقانه جدید

شِنْیدَمْ میگَنْ توْ اوُنْ دُنْی?ا تَم?امِ اَعْض?ایِ بَدَنْ حَرْفْ مــْیزَنَنْ…

خُد?ا کُنِِِهْْ دِلََََمْ لـ?الْ بِِِمُوْنِِهْ….

طـ?اقََتِِ اََشْْکِِِِ خُُُُد?ا ر?ا نَد?ارَََمْ…..

آرام باش …
و بی هیچ عجله ای ،
از سفر زندگی خود ، هم اکنون لذت ببر …
و برای کسانی که در زندگیت هستند ، وقت بگذار ،
چراکه آنها همیشه حضور نخواهند داشت … !

زیاده خواه نیستم !

جاده‌ ی شمال

یک کلبه ی جنگلی‌ …

یک میز کوچک چوبی

با دو تا صندلی

کمی‌ هیزم، کمی‌ آتش،مه‌ِ جنگلی‌

کمی‌ تاریکی ‌_ محض،

کمی‌ مستی،کمی‌ مهتاب…

و بوی یـار.. و بوی یـار.. و بوی یـار …

…تـو باشی،مـن باشم و …هــیچ !

دنــــیــا هــم ارزانی خـــودشـــــان …

تکست خاص عاشقانه 94

یــــِــــکاری کـــــُــــن کـــــِــه اشکـــــــــات خـــــَــــنده بـــــِـشَـــن

×
×
×
بـــــِـــگو بـــِ دَرَکــــــ کــــِ مُشــــــکلاتـ حَـــــل نمیـــــــشــَن …
?

 

اس ام اس عاشقانه خرداد 94 , عکس عاشقانه 94 , متن عاشقانه جدید

دَردهــــــــا?َم را ??ـــــــ? ?ــــَـردَنــــد?

و گفـــــتَند ز?ــــبـــا بــــــود…?
?نمـــــ?دانِســـــتَم مگـــــر
دَرد هــَــــــم ز?بــــــــا م?ــــــــشود ؟
آهـــــاے آدمها? مجازے … نوشــــــــتِه هـــــــا?ــــــــم?
دَســـــــ? خــــــــودم ن?ســـــــت دِلـــــــــــــم
م?ـــــــنو?ــــــــسَد و مـــــــَـــــ?… فقط
نــــــــگاه مـــے کنــــم . و حــــســــرت
مــــےخــــورم بــــہ عــــبور روزهــــــــا?م و دغــــــــدغه
هــــــــاے فـــــــرامــــــوش شــــــــده ام …
شــــــــا?ـــد آرام تــر مــــــے شـــــدم فقــط و
فقـــط … اگــــــر م?ــــفهـــمـــ?دے…
حرفـــــــهـــــــا?ـــــــم به هـــمــــ?ـــ? راحتـــــــے
?ہ مے خــــوانــــے نـــوشــــتہ نشــــــــدهانـــــــد …?

سـ?ــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـا?ــت ،
دسـت خـــط ِ کــ?ـست !
که بــوســ?ـدنــش ،
سـجــده ? واجــب دارد !

متن خاص عاشقانه 94

لعنت به بعض? آهنگــــا
بــه بعض? خ?ابونــــا
بــه بعض? حرفـــــا

لعنت?ا آدمو م?برن به روزا?ـــ? کــــه واســـه از ب?ــن بُـــردنـش از ذهـنـت
و?ــــرون شــــــد? …

متن خاص عاشقانه 94

چرا دلت گرفته؟؟؟
اگر دوستت دارم ها?ت را نشن?ده گرفت،غصه نخور!
اگر رفت،گر?ه نکن!
?ک روز چشمها? ?ک نفر عاشقش م?کند!
?ک روز معنا? کم محل? را م?فهمد!
?ک روز شکستن را درک م?کند!
آن روز م?فهمد آه ها?? که کش?د? از ته قلبت بود!
م?فهمد شکستن ?ک ادم تاوان سنگ?ن? دارد!!!

 

میـان بـاغ چشــمانـم
هــزاران رمــز و راز  ِ نــی

بـه هــر جـوی و بـه هــر بنـــدش
بـســی رنـج و ســتم در پــی

مــرا در خلــوت شــب هــا
خُشــا دسـتــی کــه نـاز آرد

میـان ســجدهً مســتــی
صـدایــی در فــراز آرد

خُشــا در گـلشــن عشــقم
هجــوم بـاد و طــوفـان نیـســت

درون بـاغــی از وحشــت
نفــیـر مــرگ انســان نیـســت

در اینـجــا هیــچ گــرگــی نیـســت
همــه هــم قــد و هـمســاننـد ، بــزرگــی نیـســت

در اینـجــا چشــم هــا ، واگــوی احســاسـنـد
درون دیــده ، خــاری نیـســت

و یـا در آســتیـن هــاشـان
نفــیـر مــرگ و مــاری نیـســت

در اینـجــا هــر صـدایــی ، ســبـز مــی آیـد
مــرا از وحشــت طــوفـان ، مــلالــی نیـســت

میـان کــوچــهً بـن بســت
صـدای قیــل و قـالــی نیـســت

کـســی در کیـن و نفــرت نیـســت ، چــه خُشــبختــم
در اینـجــا ، در هــوای عشــق بـایـد زیـســت

عکس و اس ام اس عاشقانه 94

اس ام اس عاشقانه خرداد 94 , عکس عاشقانه 94 , متن عاشقانه جدید

زندگی خواهم کرد
نه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاه
زندگی خواهم کرد
پشت یک پنجره ی باز شده رو به عبور،
در دل غربت یک دانه ی پنهان شده در بستر خاک،
مثل یک ذرّه ی رقصنده به موسیقی نور
فارغ از ثانیه هایی که مرا می پویند،
فارغ از خاطره هایی که مرا می جویند،
زیر امنیّتِ بی منّتِ یک سنگ سپید
با صمیمانه ترین واژه ی ابراز امید
در تنِ تُردترین ریشه که لمسم کند از عمق زمین،
نور خواهم نوشید
شور خواهم پاشید
خالی از وسوسه، افسوس، فریب.
بی تعلق به زمان..بی تعلق به مکان
من در آغوش پر از مهر زمین
من در آرامش بی خدشه ی خاک
تهی ازبغض و پریشانی و درد
زندگی خواهم کرد….

اس ام اس خاص عاشقانه 94

این روزها خوابــــــم نمـــیاد
فقــــــــــــــط مـــی خوابــــــــــــــــم
که بیــــــــــــــدار نبـــــــــــــــاشم

تکست عاشقانه خرداد 94

آخرین حرف تو چیست؟
قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض
صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض
یک طرف خاطره ها!
یک طرف پنجره ها!
در همه آوازها! حرف آخر زیباست!
آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟
حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

عاشقانه ای کوتاه

خانومی میری بیرون،
مواظب خودت باش…
_چشم آقایی…
وایسا بینم دخترجون ، انگار جدی گرفتیا
تنهایی کجا..؟ هــا ..!
میفهمی من مردتم،مرد یعنی غیرت…
پس خودم میبرمت…
دستمم محکم بگیر
تا همه بدونن صاحب داری
والا…^_^[ دوشنبه 94/8/4 ] [ 9:13 عصر ] [ مسافر ]

نظر