سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

من همچنان ایستاده ام...

اطرف من از درد است

پر از رنج است

پر از آشوب

پر از زجر و غم و اندوه

هجوم قصه از هر سو

که مانند موج آب

نه آرام و نه با الطاف

نه با آن نازش گرمش

با همان غرش سردش

قرص و کوبنده

محکم است و سخت

میخورد بر صورتم از هر طرف

می کند حمله با همه زورش

من همچنان ایستاده در سویش

همچو یک صخره میکنم طاقت

می شوم خط شکست موج دریا

تا بتوانم برآرم بر لبانم موجی از لبخند

 [ یکشنبه 93/9/16 ] [ 9:19 عصر ] [ مسافر ]

نظر

.::.